Spring Sports

Austin’s Athletics Program now offers three Varsity sports in the Spring!

  • Girls Varsity Soccer
  • Boys Varsity Track and Field
  • Girls Varsity Track and Field
  • Boys Varsity Golf
  • Girls Varsity Golf